گزارش مجمع شرکت نفت و گاز پارسیان

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام شركت گسترش نفت و گاز پارسیان در تاریخ 03
30 ( دارای 001.1 ریال سود انباشته به ازای هر سهم می باشد و نیز /30/ سرمایه 000333 میلیارد ریالی، در پایان سال مالی 30 )منتهی به 00
توانسته 00030 ریال سود به ازای هر سهم بسازد


مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام شركت گسترش نفت و گاز پارسیان در تاریخ 03
30 ( دارای 001.1 ریال سود انباشته به ازای هر سهم می باشد و نیز /30/ سرمایه 000333 میلیارد ریالی، در پایان سال مالی 30 )منتهی به 00
توانسته 00030 ریال سود به ازای هر سهم بسازد

تعداد بازدید ها:2408

rating
  نظرات کاربران