مفاهیم قرارداد اختیار معامله

خریدارقرارداد اختیار معامله ( از نوع خرید یا فروش) : پرداخت وجه توسط خریدار به فروشنده قرارداد اختیار معامله

تسویه قرارداد اختیار معامله

تمامی قرارداد های اختیار معامله  دارای تاریخ سررسید می باشند و تاریخي است كه پس از آن قرارداد منقضي ميشود. زمانی که سرمایه گذاران دارای موقعیت های قرا