دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران

این دستورالعمل در تاریخ 1388/01/25 توسط هیئت مدیره سازمان بورس می باشد و بر اساس آخرین اصلاحات صورت گرفته ( تاریخ 1398/04/12) به شرح زیر می باشد .

دستورالعمل فوق موضوعات مربوط با پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران  را در 61 ماده در 6 فصل به شرح زیر مطرح می نماید :

1- کلیات

2- شرايط پذيرش و عرضه اوراق بهادار

3 - فرآيند پذيرش و عرضۀ اوراق بهادار

4 - تعليق و لغو پذيرش اوراق بهادار در فرابورس

5 - انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار

6 - سایر موارد