دستورالعمل معاملات قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

دستور العمل مربوطه مصوب 26 /02/ 1397 هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و شامل 49 ماده در 8 فصل به شرح زیر می باشد :

1- تعاریف و کلیات

2- مشخصات قرارداد

3- ثبت سفارش مشتریان

4- نحوه انجام معاملات 

5- تسویه و پایاپای و تضامین 

6- اعمال 

7- تعديل قرارداد اختيار معامله براساس اقدام شركتي ناشر

8- سایر مقررات