دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار

اين دستورالعمل در تاریخ 1387/04/15 توسط هیئت مدیره سازمان بورس تصویب شده و بر اساس آ[رین تغییرات به شرح زیر می باشد.

به منظور تسریع در رسیدگی به درخواست های عرضه اوراق بهادار و تشکیل شرکت های سهامی عام و افزایش سطح کیفی اطلاعات در این حوزه ، ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار به شرح  زیر در 5 فصل  به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید .

1- تعاریف 

2- شرايط اعطاي مجوز مشاور عرضه

3- حفظ محرمانگی اطلاعات 

4- اطلاع رسانی 

5- ضمانت اجرایی