دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات درفرابورس

اين دستورالعمل مصوبه مورخ 1388/06/07 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادارمی باشد که با توجه به اصلاح بعدی توسط آن سازمان به صورت زیر اصلاح گردیده است.

فصول مطرح شده در این دستور العمل به شرح زیر می باشد :

1- تعاريف و اصطلاحات

2- ضوابط كلي انجام معامالت اوراق بهادار

3- مراحل انجام معامله

4- انواع سفارشات

5- توقف و بازگشايي نماد معامالتي

6- دامنه نوسان قيمت و محدوديت حجمي

7- عدم تأييد معامالت

8- ضوابط كلي معامالت عمده

9- معامالت عمده شرايطي

10- معامالت بلوك

11- ضوابط كلي عرضه اوليه

12- عرضه اوليه به روش حراج

13- معامالت حق تقدم خريد سهام

14- ضوابط كلي معامله در بازار سوم فرابورس

15- عرضه يكجا در بازار سوم

16- عرضه خرد در بازار سوم

17- پذيره نويسي اوراق بهادار در بازار سوم

18- شرايط معامالت دست دوم در بازار ابزارهاي نوين مالي

19- شرايط فعاليت كارگزاران و بازارگردان

20- ساير مقررات

21- ضوابط اختصاصي معامالت واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل معامله

22- عرضه اوراق تأمين مالي در بازار ابزارهاي نوين مالي

23- ضوابط معامالت چرخشی

 

با توجه به اصلاحات انجام شده مواد مرتبط با فصل11 ( ضوایط کلی عرضه اولیه ) ، 12 (عرضه اوليه به روش حراج) و 17 (پذيره نويسي اوراق بهادار در بازار سوم) به صورت کامل حذف شده اند.