دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

این دستورالعمل در تاریخ 1386/10/01 توسط هیئت مدیره سازمان بورس تصویب و طی اصلاحیه های بعدی همان سازمان ( اخرین اصلاحیه مورخ 1398/04/12) به شرح زیر می باشد.

دستورالعمل فوق در 61 ماده در 6 فصل  به شرح زیر ، موضوعات مرتبط با پذیرش اوراق بهادار در بورس را مطرح می نماید :

1- کلیات

2- شرایط پذیرش اوراق بهادار 

3- فرآیند پذیرش اوراق بهادار 

4- تداوم پذیرش اوراق بهادار 

5-  تعليق و لغو پذيرش اوراق بهادار

6- سایر موارد