ضوابط مربوط به شرايط متقاضيان خريد در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

این دستور العمل مصوبه مورخ 1397/07/10 شورای عالی بورس و اوراق بهادار می باشد که به موجب مصوبه هاي مورخ 1397/02/25 و 1398/03/08 همان شورا  اصلاح گرديده است.