دستورالعمل معاملات قرارداد آتي در بورس اوراق بهادار تهران

دستور العمل مذکور در تاریخ 1396/12/16 توسط هیئت مدیره سازمان بورس به تصویب رسیده است .

فصول مطرح شده در این دستور العمل به شرح زیر می باشد :

1- تعاریف و کلیات 

2- مشخصات قرارداد آتی 

3- ثبت سفارش مشتریان

4- نحوه انجام معاملات

5- تسویه و پایاپای روزانه وتضامین 

6- تعیین و تعدیل قرارداد آتی 

7- تسویه نهایی

8- محاسبات وجوه تضمین 

9- سایر موارد