دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

دستورالعمل مذکور در تاریخ 1389/09/13 توسط هیئت مدیره سازمان بورس تصویب شده است که با توجه به اصلاحات بعدی توسط همان سازمان (آخرین اصلاحیه مورخ 1398/05/16) به شرح زیر می باشد.

فصول مطرح شده در این دستور العمل به شرح زیر می باشد :

1- تعاریف و اصطلاحات 

2-ضوابط كلي انجام معامالت اوراق بهادار

3-مراحل انجام معامله

4-انواع سفارش ها

5-توقف نماد معامالتي

6-بازگشايي نماد معامالتي

7-دامنه نوسان روزانه قيمت و محدوديت حجمي

8-گره معاملاتی

9-تایید معاملات

10-ضوابط كلي معامالت عمده

11-معامالت عمده شرايطي

12-معامالت حق تقدم خريد سهام

13-معامالت اوراق تامين مالي

14-شرايط دريافت و اجراي سفارش ها توسط كارگزاران

15-ضوابط انتقال سهام به كاركنان و بازنشستگان شركت ها در عرضه اوليه

16-ضوابط معامله ترجيحي

17-- ضوابط معامالت چرخشي

18-ساير مقررات

19-پذيره نويسي اوراق بهادار به قيمت ثابت در بورس اوراق بهادار تهران

20-ضوابط اختصاصي معامالت واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري قابل معامله