مصادیق تخلف بازار سرمایه

موارد زیر از جمله مصادیق تخلف در بازار بورس محسوب می‌ شود:

  • ثبت سفارش با قیمت بالاتر یا پایین‌ تر از نرخ جاری بازار و تغییر روند
  • تغییر قیمت بازگشایی نماد (Top) و حذف سفارش در زمان پیش ‌گشایش
  • حذف سفارش در پیش ‌گشایش و اقدام به سفارش ‌گذاری در سمت مقابل در زمان معاملات پیوسته
  • پوشاندن مظنه ‌های بازار با ارسال بیش از ۲ سفارش خرید یا فروش با قیمت ‌های متفاوت
  • ارسال سفارش با حجم‌ های نامتناسب نسبت به سایر مظنه ‌ها
  • سفارش ‌چینی یا مظنه ‌چینی گسترده
  • ثبت سفارش در صف ‌های خرید و فروش با هدف افزایش حجم صف
  • انجام معامله بدون تغییر مالکیت نهایی
  • انجام معاملات هماهنگ در راستای تغییر قیمت ‌ها
  • سفارش فروش کمتراز5 میلیون ریال(پانصد هزارتومان)صرفا مجاز به ارسال یک فروش به میزان کل دارایی بر روی آن نماد میباشد،لذا ورود سفارش کم حجم اکیداً ممنوع و تخلف میباشد.