ضوابط اعطاي مجوز معامله اوراق بهادار به سرمايه‌گذار خارجي

اين دستورالعمل مصوبه مورخ 1389/09/13 هیئت مدیره سازمان بورس می باشد که به موجب مصوبه مورخ 1393/02/13 همان سازمان اصلاح گرديده است.

این دستور العمل در 6 ماده موضوعات مرتبط با مراحل اعطای مجوز و مدارک مورد نیاز برای اعطای مجوز مربوطه را توضیح می دهد .